Il programma della scuola

kamae

Kamae
Seigan – Jodan – Migi gedan – Hidari gedan – In no kamae – Sha no kamae – Shin no kame – Ko gasumi – Te ura gasumi – Irimi Ko gasumi – Te ura do uke – Waki tori – O gasumi – Suwari gedan – Suwari Tori uke
Kenjutsu
Omote no Tachi
Itsutsu no tachi
Nanatsu no tachi
Kasumi no tachi
Hakka no tachi
Tachi iaijutsu
Yuki ai Gyaku nuki
no tachi
Zengo Chidori no tachi
Yuki ai Migi Cidori
no tachi
Gyaku nuki no tachi
Nuki uchi no tachi
Suwari iaijutsu
Kusa nagi no ken
Nuki tsuke no ken
Nuki uchi no ken
Uken
Saken
Happo ken
Omote no Bo
Seri ai no bo
Sune hishigi no bo
Sayu no bo
Kasa hazushi no bo
Hane tsurube no bo
Tate nami no bo
Omote no Naginata
Itsutsu no naginata
Nanatsu no naginata
Kasumi no naginata
Hakka no naginata
Ryoto
Eigetsu no tachi
Suigetsu no tachi
Isonami no tachi
Murakumo no tachi
Kodachi
Hangetsu no kodachi
Suigetsu no kodachi
Seigan no kodachi
Kenjutsu
Gogyo no tachi

Mizu no tachi
Yotsu no tachi
In no tachi
Sha no tachi
Hotsu no tachi
Gogyo no Bo
Gedan kamae no bo
Kasumi gakari no bo
Denko kamae no bo
In kamae no bo
Hikizue kamae no bo
Tatezue kamae no bo
Gokui no iaijutsu
Kumokiri no iai
Hangetsu no iai
Seigan no iai
Muichi no ken
Muni no ken
Gogyo no Naginata
Enbi no Naginata
Tonbo no Naginata
Rjuko no Naginata
So-jutsu no kata
Hiryu no yari
Koryu no yari
Tsuki dome no yari
Anya no yari
Denko no yari
Yoru no ya no yari
Kenjutsu
Shichijo no tachi

Toyama no tachi
Katanami no tachi
Agenami no tachi